INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest:

ARENA INVEST GROUP SP. Z O.O. , UL. JAGIELLOŃSKA 29A/1, 44-100 GLIWICE

Tel. 728 006 009, e-mail: arenamed.kontakt@gmail.com

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • prowadzenie działalności leczniczej, w tym w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania usługami opieki zdrowotnej,

  • prowadzenie dokumentacji medycznej,

  • realizowanie wniosków dotyczących praw wynikających z RODO.

 

Informacja o Państwa danych może być udostępniona:

  • osobom, które Państwo upoważnili do otrzymania Państwa danych osobowych;

  • uprawnionym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na wykonywanie usług związanych z Państwa leczeniem, w szczególności dotyczy to podmiotów wykonujących usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych i diagnostyki;

  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, między innymi dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, podmiotom świadczącym serwis aparatury medycznej oraz kancelarii prawnej wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe są przechowywane przez okres 20 lat, dot. dokumentacji medycz­nej pacjentów, z wyjątkami wynikającymi z ustawy o prawach pacjenta.

 

Każdy Pacjent ma prawo:

- do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia danych,

- cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pacjentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa dane nie będą przewarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

Regulamin

-

Rejestracja On-line

Rejestracja: (+48) 728 006 009

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Rejestracja On-line

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 - Arena Invest Group - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestracja telefoniczna: (+48) 728 006 009

Rejestracja on-line: